gallery chậu xi măng-chậu đá mài

280.000 550.000 

CHẬU XI MĂNG

Chậu xi măng tròn

180.000 650.000 
170.000 540.000 
170.000 
330.000 
330.000 

CHẬU XI MĂNG

Chậu xi măng tròn

160.000 
160.000 
195.000 
185.000 
150.000 
150.000 
550.000 
320.000 
330.000 
310.000 

CHẬU COMPOSITE

750.000 1.650.000 
750.000 1.950.000 
650.000 
627.000 
627.000 
358.000 
358.000 
642.000 
642.000 
1.050.000 
990.000 
1.150.000